ČOV a kanalizácia Selice - dokumenty

Dátum zverejnenia Druhá strana Rozhodnutia Suma Download
22.6.2012
Obec Trnovec nad Váhom
rozhodnutie o umiestnení stavby
---------
30.10.2012
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
---------
30.10.2012
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpad
---------
cov