Územný plán obce - návrh 2016

Širšie vzťahy (mapa)
Komplexný výkres priestorového usporiadania (mapa 1)
Komplexný výkres priestorového usporiadania (mapa 2)
Ochrana prírody a tvorba krajiny (mapa)
Verejné dopravné vybavenie (mapa)
Elektrická energia, telekomunikácie, plynovod (mapa)
Vodovod, kanalizácia, závlahy (mapa)
Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (mapa)
Regulácia a verejnoprospešné stavby (mapa)
Územná plán - návrh (text)
Návrh záväznej časti (text)
Návrh záväznej časti - Regulačný list (text)

Zmeny a doplnky územného plánu obce - návrh - september 2019

Širšie vzťahy (mapa)
Komplexný výkres priestorového usporiadania (mapa 1)
Komplexný výkres priestorového usporiadania (mapa 2)
Ochrana prírody a tvorba krajiny (mapa)
Verejné dopravné vybavenie (mapa)
Elektrická energia, telekomunikácie, plynovod (mapa)
Vodovod, kanalizácia, závlahy (mapa)
Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (mapa)
Regulácia a verejnoprospešné stavby (mapa)
Územná plán - návrh (text)
Návrh záväznej časti (text)
Návrh záväznej časti - Regulačný list (text)
Parcely (text)