Všeobecné záväzné nariadenia

Dátum zverejnenia Návrhy a nariadenia
13.12.2021
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Selice a určenie miesta a času zápisu dieťaťa
návrh
13.12.2021
VZN obce Selice o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na diet'a materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Selice
návrh
14.12.2020
VZN obce Selice o zmenách a doplnkoch Územného plánu obce
návrh
23.10.2020
VZN obce Selice o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
návrh
19.11.2019
VZN obce Selice o dani z nehnuteľnosti
návrh
19.11.2019
VZN obce Selice o miestnom poplatku za komunálne odpady
návrh
19.11.2019
VZN obce Selice o miestnych daniach
návrh
20.10.2019
VZN obce Selice o cenách pozemkov vo vlastníctve obce SELICE
návrh
25.9.2019
Štatút obce 2019
návrh
21.11.2017
VZN obce Selice o úhradách za služby poskytované Obcou Selice
návrh
21.11.2017
VZN obce Selice o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
návrh
14.12.2016
VZN obce Selice o daní z nehnuteľnosti
návrh
30.5.2016
Návrh VZN obce Selice o nakladaní s komunálnymi odpadmi
návrh
3.8.2015
Návrh VZN obce Selice o ochrane majetku a poriadkovej službe
návrh
1.12.2014
Návrh VZN obce Selice o poplatku za komunálny odpad
návrh
1.12.2014
Návrh VZN obce Selice o dani z nehnuteľnosti
navrh
5.12.2012
Návrh VZN obce Selice o dani z nehnuteľnosti