Zmluvy 2011

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Predmet zmluvy Suma Download
23.2.2011
Europrojekt & Tender s.r.o.
externý manažment
9 423,55 €
28.3.2011
ZSE Energia a.s.
dodávka elektriny
---
28.3.2011
ZSE Energia a.s.
dodávka elektriny
---
15.4.2011
Komunálna poisťovňa
poistenie majetku - nájomný dom
576,15 €
21.4.2011
SPP, a. s.
zmluva o dodávke plynu
---
28.4.2011
Ing. Jozef Szekeres
vykonanie auditu
420,00 €
3.5.2011
IVES
dodávka a upgrade softvéru
143,65 €
3.5.2011
MP a RV SR
poskytnutie nenávratného fin. príspevku - dodatok
741 582,62 €
18.5.2011
Štátny fond rozvoja bývania
zriadenie záložného práva
---
31.5.2011
MDV a RR SR
záložná zmluva
189 520,00 €
31.5.2011
brantner
rámcová zmluva - vývoz komunálneho odpadu
---
31.5.2011
ALVEST MONT s.r.o.
zmluva o dielo - projekty pre kanalizáciu a ČOV
34 340,00 €
31.5.2011
ZSE Energia, a.s.
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
---
5.8.2011
MDV a RR SR
zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných
bytov
324 394,02 €
5.8.2011
Aladár Oláh
nájomná zmluva
---
5.8.2011
SPP - distribúcia, a.s.
nájomná zmluva
---
5.8.2011
SPP - distribúcia, a.s.
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
---

20.9.2011
SAD Dunajská Streda, a.s.
dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov
---

30.9.2011
Štátny fond rozvoja bývania
záložná zmluva
334 375,28 €
28.10.2011
Ing. Adrián Renczés
Kúpna zmluva
17 000 €
1.11.2011
Ing. Jozef Tamaškovič
Mandátna zmluva
3 000 €
5.12.2011
ZSE Distribúcia, a.s.
vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
---
         

Zmluvy 2012

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Predmet zmluvy Suma Download
24.1.2012

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Leasingová zmluva
32 083,33 €