Dokumenty vyvesené na úradnej tabuli

Zverejnené Názov Linka
22.9.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Jozef Koller

13.9.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Milan Németh

18.6.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie - Športová zóna
31.5.2021 Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2020
8.04.2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja masta Šaľa na roky 2015 -2020 - Doplnenie a a ktualizácia č.1

16.03.2021

Požiarna ochrana

21.12.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 1189/25

Roland Keszely, Selice, Orechová 1056/50

4.12.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 492/1

Ing. Peter Bortlík a PhDr. Alica Bortlíková, Sklenárova 44, Bratislava

4.12.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 542/1

Arpád Baláž, 9.mája 1133/8, Selice

2.12.2020

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ObceSelice

3.11.2020

Výberové konanie

3.11.2020

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorý do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o návrátenie užívacích práv lesným pozemkom.

22.10.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 506/23

- Roman Csirke, Vážska 1013/21, Selice

22.10.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 460/9

- Margita Oláhová, 9.mája 1126/12, Selice

7.9.2020

Oznámenie o verejnom prerokovaní zámeru podľa zákona č. 26/2006 Z z. „Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou terchnológiou v lokalite Selice”

21.8.2020

Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení činnosti k zámeru Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

27.7.2020

Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.Z. - Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

13.5.2020

Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - správa o hodnotení

13.5.2020

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky

23.3.2020

Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

16.3.2020

Oznámenie o strategickom dokumente - obce "Návrh na Zmeny a Doplnky č.3 platnej ÚPN dokumentácie obce Vlčany"

12.3.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 460/13

- Anna Hajduová, 9.mája 1121/11, Selice

9.3.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 1131/1

- Otto Boros, Orechová 230/21, Selice

3.3.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 1161/2

- Alžbeta Švajdová, Orechová 1012/14, Selice

7.2.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 388/1

- Juraj Fülöp,Vážska 262/25 Selice

27.1.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 1185/4

- Gejza Rybanský, Budovateľská 1069 Selice

5.11.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 306/5

- Vojtech Kun, Agátová 1076/14 Selice

9.10.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 841/11, 839/2

- Obec Selice

5.9.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - rekonštrukcia chodníka

- RENAD-STAV, s.r.o., Kango, spol. s r.o., SZIJARTÓ, s.r.o.

4.7.2019

Žiadosť o spoluprácu

- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

28.6.2019

Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selíc

- Ministerstvo životného prostredia SR

6.3.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

- Ladislav Papp

2.3.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

- Dávid Szüllő

22.2.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

- Monika Rybánska

29.1.2019

Výzva elektrikárov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky

- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

29.1.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho Zariadenia opatrovateľskej služby v Trnovci nad Váhom

- Obec Trnovec nad Váhom

18.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín

- Gabriela Vinceová

18.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín

- Arpád Perina

18.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín

- Helena Kulinová

11.1.2019 Žiadosť o zverejnenie informácie o povinnosti zverejniť výšku nájomného za pozemky
19.9.2018 Výzva na predkldanie ponúk
29.6.2018 Zmena rozpočtu obce na rok 2018
15.6.2018 Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2017
13.3.2018 Výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúceho Verejno-prospešných služieb pri Obecnom úrade v Seliciach
23.2.2018 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Zoltán Kiss
23.2.2018 Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020. - Okresný úrad Nitra
11.1.2018 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Agrodivízia, s.r.o.
11.1.2018 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Július Vízvári
22.11.2017 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Juraj Bogdány
2.2.2017 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
Štefan Pozsonyi
2.2.2017 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Vojtech Frivolt
30.1.2017 Návrh programového rozpočtu obce Selice na roky 2017 - 2019
12.1.2017 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
1.12.2016 Oznámenie o zverejnení ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
1.12.2016 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C číslo 538