Dokumenty vyvesené na úradnej tabuli

Zverejnené Názov Linka
24.4.2024

Cyklotrasa - Dolné považie, Vlčany

24.4.2024

Cyklotrasa - Dolné považie, Vlčany - mapa

3.4.2024

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom”

13.3.2024

Oznámenie o hodnotení strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu nitriansky kraj”

29.2.2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

29.2.2024

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

27.2.2024

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

16.2.2024

Informácia o zverejnení dokumentácie - „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj”

26.1.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra C číslo parceli 1403/28 - zastavaná plocha a nádvorie
Mgr. Ľudovít Lámala, Selice, Školská 1042/5

11.1.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo parceli 234 - zastavaná plocha a nádvorie
Judita Résőová, Selice, Sov. armády 384/42

10.1.2024

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo parceli 126/3 - zastavaná plocha a nádvorie
Eva Oláhová, Selice, Mierová 623/1

27.12.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo parceli 220/1 - zastavaná plocha a nádvorie
Marián Gašparík, Selice, Mierová 1054/4

14.11.2023

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023 - 2030”

10.11.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 423 - zastavaná plocha a nádvorie
Aladár Kurucz, Selice, Kováčska 497/27

16.10.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1191/7 - záhrada
Selice, Budovateľská 1180/48

11.10.2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 578/1 - zastavaná plocha a nádvorie
Selice, Čsl. Armády 198/17

13.9.2023

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Územný plám mesta Šaľa - zmeny a doplnky č.8”

21.8.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ POVOLENIE
RENAD-STAV s.r.o.

21.8.2023

Riešenie migračných výziev v obci Selice
Európska únia

3.8.2023

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Slovenský pozemkový fond.

6.7.2023

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania VEREJNÁ VYHLÁŠKA
RENAD-STAV s.r.o.

2.6.2023

Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia, pre stavbu:
„,ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV SPLYNOVANÍM, S VYUŽITÍM
ENERGIE V MODERNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE
V katastrálnom území Selice, v obci Selice

1.6.2023

Územné rozhodnutie; Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „VÝSTAVBA 2X12 BYTOVÝCH JEDNOTIEK”
RENAD-STAV s.r.o.

28.4.2023

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Blackside, a.s.

24.4.2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Školská 1003, Selice

14.4.2023

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejná vyhláška
„Výstavba 2 x 12 bytových jednotiek”

6.4.2023

Výzva stavebného úradu na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
(podl'a $ 35 ods. 3 stavebného zákona), prerušenie územného konania o umiestnení
stavby
„,ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV SPLYNOVANÍM, S VYUŽITÍM
ENERGIE V MODERNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE
V katastrálnom území Selice, v obci Selice

24.3.2023

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

1.3.2023

Oprava rozhodnutia č. OU-SA-OSZP-2019/003685-8-Žiš. zo dňa 6.5.2019

24.2.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

13.2..2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1214/3 - záhrada
Dipl.Ing. Suzanne Baranowitz, Engelsfofengasse 6/A19, 1230 Wien, Rakúsko a Zoltán Fülöp, Diakovce 598

26.01.2023

Žiadosť na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na realizáciu podnikateľského zámeru v katastri obce Selice - výstavbu: "Energetické zhodnocovanie odpadov splynovaním, s využitím energie v modernej poľnohospodárskej výrobe"
SIMPLY CLEAN s.r.o. Ul. Krásna 1462/205, Galanta

26.01.2023

Informácia o podaní návrhu pre stavbu: "Energetické zhodnocovanie odpadov splynovaním, s využitím energie v modernej poľnohospodárskej výrobe"
SIMPLY CLEAN s.r.o. Ul. Krásna 1462/205, Galanta

13.01.2023

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030”

21.11.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1258/1 - orná pôda
Kristián Györög, Poľná 1221/1, Selice

21.11.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1258/1 - orná pôda
Kristián Györög, Poľná 1221/1, Selice

14.9.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania
Fülöp Attila a Ulmanová Zuzana

30.5.2022

Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2021

27.5.2022

Stavebné povolenie
Ede Kurucz

27.5.2022

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

26.5.2022

Informácia o zverejnení dokumentácie „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja”

21.4.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Ede Kurucz - Rodinný dom - novostavba

30.3.2022

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

28.3.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

3.3.2022

Verejná vyhláška
Rozhodnutie o umiestnení stavby - návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: Rodinné domy
Ede Kurucz, bytom 925 81 Diakovce 731

10.2.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

8.2.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1181 - orná pôda
Magdaléna Bodorová, Orechová 224/34, Selice

4.2.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1216/3 zastavaná plocha a nádvorie
Mário Hudec, Velčice 35

1.2.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1190/3 zastavaná plocha a nádvorie
MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády 187/24, Selice

25.1.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-E číslo 1406/102,1409, 1410, 1413 - orná pôda
AGRO Divízia s.r.o. Selice, Sov. Armády 431/15, Selice

25.1.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-E číslo 1299, 1298/100, 1300 - orná pôda
AGRO Divízia s.r.o. Selice, Sov. Armády 431/15, Selice

21.1.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1185/4
Márton Sikó, Budovateľská 1069/41,Selice

21.1.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 9/1 - zastavaná plocha a nádvorie
Blanka Mészarošová, Jatovská 668/10,Selice

21.1.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 27
Filip Kušpál, Gelnická 7606/22, Bratislava-Rača

21.1.2022

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania pre stavebné objekty: Rodinný dom SO01 na parcel číslo 607 -GP parc. č. 607/3, Rodinný dom a Garáž, na perc. č. 607 - GP parc. č. 607/1 a spevnená plocha - prístup k rodinným domom - parc. č. 607 - GP parc. č. 607/2 v kat. úz. Selice.
Ede Kurucz, bytom 925 81 Diakovce 731

10.12.2021

Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom - novostavba” na pozemku parcela číslo 213, 214 v kat. úz. Šók obce Selice.
Krajčovič Kristián, Kováčska 461/2, 925 72 Selice a Schroeterová Annemarie, Pol'ovnícka 943/1. 925 72 Selice

10.12.2021

Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom - novostavba” na pozemku parcela číslo 223/3. v kat. úz. Selice.
Fülöp Attila, Športová 983/25, Selice 925 92
a Ulmanová Zuzana,735 71 Dětmarovice, č. 86, Česko

11.11.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 2112/33
Andrea Bopková, Selice 92572, Vážska 950/66

11.11.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 1172/3
Ing. Ladislav Lencsés, Selice 92572, Budovateľská 222/29

4.11.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia
Fülöp Attila, Športová 983/25, Selice 92572 a Ulmanová Zuzana , 735 71 Dětmarovice, č.86, Česko

4.11.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia
Krajčovič Kristiá, Kováčska 461/2 a Schroeterová Annemárie, Poľovnícka 943/1 Selice

4.11.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku registra „C” parcela číslo 1236/2
Ing. Attila Réső,Selice, Čsl. armády 173/11

25.10.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 632/2
Michal Vašek, Pod Zlatým Brehom 44, Nitra

13.9.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Milan Németh

18.6.2021 Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie - Športová zóna
31.5.2021 Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2020
8.04.2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja masta Šaľa na roky 2015 -2020 - Doplnenie a a ktualizácia č.1

16.03.2021

Požiarna ochrana

21.12.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 1189/25

Roland Keszely, Selice, Orechová 1056/50

4.12.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 492/1

Ing. Peter Bortlík a PhDr. Alica Bortlíková, Sklenárova 44, Bratislava

4.12.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku registra „C” parcela číslo 542/1

Arpád Baláž, 9.mája 1133/8, Selice

2.12.2020

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ObceSelice

3.11.2020

Výberové konanie

3.11.2020

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorý do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o návrátenie užívacích práv lesným pozemkom.

22.10.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 506/23

- Roman Csirke, Vážska 1013/21, Selice

22.10.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 460/9

- Margita Oláhová, 9.mája 1126/12, Selice

7.9.2020

Oznámenie o verejnom prerokovaní zámeru podľa zákona č. 26/2006 Z z. „Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou terchnológiou v lokalite Selice”

21.8.2020

Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení činnosti k zámeru Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

27.7.2020

Oznámenie o verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.Z. - Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

13.5.2020

Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - správa o hodnotení

13.5.2020

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky

23.3.2020

Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

16.3.2020

Oznámenie o strategickom dokumente - obce "Návrh na Zmeny a Doplnky č.3 platnej ÚPN dokumentácie obce Vlčany"

12.3.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 460/13

- Anna Hajduová, 9.mája 1121/11, Selice

9.3.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 1131/1

- Otto Boros, Orechová 230/21, Selice

3.3.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 1161/2

- Alžbeta Švajdová, Orechová 1012/14, Selice

7.2.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 388/1

- Juraj Fülöp,Vážska 262/25 Selice

27.1.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 1185/4

- Gejza Rybanský, Budovateľská 1069 Selice

5.11.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Selice na pozemku parcela registra KN-C číslo 306/5

- Vojtech Kun, Agátová 1076/14 Selice

9.10.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú v kat.úz. Šók na pozemku parcela registra KN-C číslo 841/11, 839/2

- Obec Selice

5.9.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce - rekonštrukcia chodníka

- RENAD-STAV, s.r.o., Kango, spol. s r.o., SZIJARTÓ, s.r.o.

4.7.2019

Žiadosť o spoluprácu

- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

28.6.2019

Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selíc

- Ministerstvo životného prostredia SR

6.3.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

- Ladislav Papp

2.3.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

- Dávid Szüllő

22.2.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

- Monika Rybánska

29.1.2019

Výzva elektrikárov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky

- Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

29.1.2019

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho Zariadenia opatrovateľskej služby v Trnovci nad Váhom

- Obec Trnovec nad Váhom

18.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín

- Gabriela Vinceová

18.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín

- Arpád Perina

18.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín

- Helena Kulinová

11.1.2019 Žiadosť o zverejnenie informácie o povinnosti zverejniť výšku nájomného za pozemky
19.9.2018 Výzva na predkldanie ponúk
29.6.2018 Zmena rozpočtu obce na rok 2018
15.6.2018 Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2017
13.3.2018 Výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúceho Verejno-prospešných služieb pri Obecnom úrade v Seliciach
23.2.2018 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Zoltán Kiss
23.2.2018 Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020. - Okresný úrad Nitra
11.1.2018 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Agrodivízia, s.r.o.
11.1.2018 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Július Vízvári
22.11.2017 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Juraj Bogdány
2.2.2017 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
Štefan Pozsonyi
2.2.2017 Oznámenie o začatí konania vo vecí vydania súhlasu na výrub drevín - Vojtech Frivolt
30.1.2017 Návrh programového rozpočtu obce Selice na roky 2017 - 2019
12.1.2017 Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
1.12.2016 Oznámenie o zverejnení ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
1.12.2016 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku KN-C číslo 538