Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJdemografia, obyvateľstvo

Demografia - obyvateľstvo

Nasledovná tabuľka odzrkadľuje reprodukčné a migračné udalosti ľudskej populácia za posledných osem rokov.

Rok Počet obyvateľov Narodených Zomretých Prisťahovaných Odsťahovaných
2001 2832 31 34 40 15
2002 2867 23 31 34 42
2003 2877 41 24 44 34
2004 2885 37 29 59 20
2005 2888 33 42 53 39
2006 2883 29 38 52 50
2007 2886 36 25 44 27
2008 2893 35 37 40 44

Z hľadiska dlhodobého vývoja má obec príznaky, ktoré charakterizujú progresívny vývoj. Veková štruktúra obyvateľov z hľadiska budúcich reprodukčných procesov je priaznivá, Vzhľadom na celkový nárast počtu obyvateľov vykazuje známky mierneho rastu.

Posledné ščítanie

Údaje k poslednému sčítaniu ľudu, domov a bytov t.j. k máju roku 2001 s vtedajšími 2832 obyvateľmi:

Veková skladba obyvateľstva: predproduktívnych bolo 562 (19,8 %), produktívny 1722 (60,8 %) a poproduktívny 548 (19,4 %). Percentuálny podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva bolo 49,6 %, z toho muži tvorili 56,3 % a ženy 43,7 %. Počet obyvateľov s dokončeným školským vzdelaním: 1265 - základná škola, 583 - stredoškolské bez maturity, 317 – stredoškolské s maturitou, 54 – vysokoškolské a 25 - bez vzdelania. Národnostné zloženie: slovenská – 1011 obyvateľov (35,7 %), maďarská – 1682 (59,4 %), rómska - 108 (3,8 %), česká - 17 (0,6 %), ostatné – 14 (0,5 %). Uvedený prehľad neodráža skutočný stav národnostného zloženia, pretože rómska komunita je zahrnutá jednak do slovenskej ako aj pod maďarskú národnosť. Náboženské vyznanie: rímskokatolícke – 2230 (78,7 %), reformisti - 275 (9,7 %), jehovisti – 20 (0,7 %), bez vyznania – 257 (9,1 %), ostatné nezistené – 50 (1,8%).

Celoslovenské údaje

K 30. júnu 2008 mala Slovenská republika 5 404 784 obyvateľov. Uzavretých bolo 11 797 manželstiev a rozviedlo sa 6 716 manželstiev. Narodilo sa 27 337 detí a zomrelo 26 512 osôb. Zahraničnou migráciou stúpol počet o 2 961 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska dosiahol hodnotu 3 786.Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo