Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJprednostka

Prednosta

Ing. Mária Fülöpová

 1. Prednosta OcÚ zamestnancom obce, ktorého do funkcie na dobu neurčitú vymenúva starosta mesta.
 2. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce

Prednosta OcÚ plní najmä nasledovné úlohy:

 • organizuje a riadi prácu OcÚ
 • zabezpečuje hospodárny a správny chod OcÚ
 • riadi, organizuje a kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie OcÚ a stará sa o jeho údržbu
 • v rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za výkon riadiacej a kontrolnej práce subjektov zriadených obcou
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom obce
 • zastupuje OcÚ navonok
 • prispieva ku skvalitňovaniu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov
 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh OcÚ vedie porady zamestnancov OcÚ
 • podľa potreby vykonáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh OcÚ
 • zabezpečuje jednotný postup úsekov a spoluprácu pri plnení úloh
 • sleduje výkon samosprávy z hľadiska dodržiavania zákonnosti
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základnú prácu na úseku civilnej obrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm a havárií, prípadne iného ohrozenia
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, spolu so starostom obce podpisuje zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • niektoré svoje právomoci môže preniesť na ďalších zamestnancov OcÚ
 • v čase jeho neprítomnosti ho zastupujú ním určení vedúci úsekov OcÚ
 • predkladá na podpis starostovi obce zmluvy vyhotovené zamestnancami OcÚ
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov úradu
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a právomoci.Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo