Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJposlanci

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

poslanec

Ivan Arpás

poslanec

Róbert Brezina

poslanec

Pavol Bíró

poslanec

Aladár Karvai

poslanec

Bc. Karolína Kopáčiková

poslanec

Mgr. Miroslav Rukovánsky

poslanec

Norbert Vyslúžil

poslanec

Zoltán Szitás

poslanec

MVDr. Attila Szatmáry


Meno Strana Adresa
Ivan Arpáš Smer-sociálna demokracia Vážska č. 204
Róbert Brezina Aliancia - Maďari, národnosti, regióny J.A.Komenského č.1014
Pavol Bíró Aliancia - Maďari, národnosti, regióny Čsl. armády č.111
Aladár Karvay nezávislý kandidát Sovietskej armády č.356
Bc. Karolína Kopáčiková Sme rodina Športová č. 971
Mgr. Miroslav Rukovánsky Aliancia - Maďari, národnosti, regióny Družstevná č. 1064
Norbert Vyslúžil Aliancia - Maďari, národnosti, regióny Poľná č. 1175
Zoltán Szitás Sme rodina Budovateľská č. 1145
MVDr. Attila Szatmáry Aliancia - Maďari, národnosti, regióny Čsl. Armády č.176

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci.

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitnéh predpisu
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

 • obecná rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
 • obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
 • komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgányCopyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo