Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJkultúrne pamiatky

Kultúrne pamiatky

Na území Selíc sa nachádzajú pamiatkové objekty (architektonické pamiatky a solitéry), ktoré sa vyznačujú významnejšími historickými a kultúrnymi hodnotami. Žiadna z nižšie uvedených však nie je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

rímskokatolický kostolRímsko-katolícky Kostol sv. Michala archanjela, s neskorším stavebným objektom fary – klasicistický z roku 1787, rozširovaný v roku 1882, s neskorobarokovou baňatou vežou, štítovým priečelím a obdĺžnikovým vstupným portálom. Priečelia sú členené lizénami. Rozsiahly jednoloďový priestor hlavnej lode s rovným stropom a rovným uzáverom zaobleným v nárožiach, prečlenený transeptom, so sanktuáriom zaklenutým pôvodnou pruskou klenbou a s pristavanou sakristiou. Oltáre a mobiliár sú z polovice 20-tych rokov 20-teho storočia. Rozsiahle maliarske výjavy krížovej cesty z toho istého obdobia sú dielom nitrianskeho maliara G. A. Schűlleho. Je uvádzaný v Súpise pamiatok na Slovensku.

Reformovaný (kalvínsky) kostol – koncipovaný v štýle architektonickej moderny, vystavený v roku 1936 na základoch pôvodného reformistického kostola z roku 1806. Veža je umiestnená excentricky s tehlovou plastickou fasádou a zoštíhlenou ihlancovitou strechou. Interiér kostola je riešený ako rozsiahla obdĺžniková a presvetlená sieňová hlavná loď so vstavaným chórom a predstaveným vstupom. Ústredný priestor kostola je zaklenutý plasticky netradičnou, zahrocovanou valenou klenbou. Steny sú prelomené rozsiahlymi priehľadmi masívnych okien, ktorých tvar stavia na tvarovosti hlavnej lode v jej reze. Priečelia kostola sú členené pilastrami. Je uvádzaný v Súpise pamiatok na Slovensku.

zvonicaZvonica – z 20 - teho storočia, murovaná ľudová stavba na štvorhrannom pôdoryse, s lizénami a výraznými výrezmi na priečeliach, s ihlancovitou strechou. Posledné výrazné reštaurovanie sa udialo v roku 2005. Je uvádzaný v Súpise pamiatok na Slovensku.

stará školaBudova miestnej školy – postavená podľa projektu architekta M. M. Harminca, z roku 1931. Vo vtedajšej štvortriednej škole sa vyučovalo v jazyku maďarskom. Po postavení nových škôl sa tu zriadili družiny. V terajšej dobe sa škola nevyužíva na žiadne účely. Je uvádzaný v Súpise pamiatok na Slovensku.


Prícestné kríže

Prícestné kríže sa v minulosti zvykli stavať pri cestách na kraji obce. Keďže jeden z nich sa už teraz nenachádza na konci obce, tak to je z toho dôvodu, že v čase jeho stavania sa za ním smerom von z obce nenachádzala už žiadna ulica, či dom. Tieto kríže slúžili, ako modlitebné miesta pri vchádzaní, alebo vychádzaní z obce.

Kríž s ukrižovaním

Kríž s ukrižovaním z r. 1890 na konci obce smerom na Trnovec n/Váhom. Dali ho postaviť: István Szalay a Mária Jedlík

Kríž s ukrižovaním

Socha svätého Floriána pri rímsko katolickom kostole. Socha je ochrancom požiarnikov. Nenachádza sa na ňom žiadny nápis.

Kríž s ukrižovaním

Socha svätého Jána Nept. na ulici Sovietskej armády. Na chválu Stvoriteľa ho postavil Kubicsko Antal v roku 1855.


Ostatné prícestné kamenné kríže a kaplnka

Tieto kríže slúžili, ako modlitebné miesta na území obce.

Kríž s ukrižovaním

Socha Panny Márie na konci obce smerom na Báb. Dal ju postaviť József Veres a jeho manželka, rodená Mária Gyemó v roku 1922.

Kríž s ukrižovaním

Klasicistický kríž pred zvonicou z roku 1826. Dali ho postaviť Josef László a Nagy Juditha.

Kríž s ukrižovaním

Kríž s ukrižovaním z roku 1829 pri rímsko katolickom kostole. Meno staviteľa nie je známe, ale v roku 1929 ho dal reštaurovať farár Koday Gyula

Socha svätého Vendelína

Socha svätého vendelína z roku 1930. Na ulici Čsl. armády ho dali postaviť Károly Ambrózy s manželkou Anna Oriskó

Kríž s ukrižovaním

Prícestný kríž sa nachádza na konci obce smerom na Jatov. Na kríži nie je žiadny nápis.

Kríž s ukrižovaním

Kríž s ukrižovaním bez nápisu v rímsko katolickom cintoríne na ulici Mlynskej.

Kríž s ukrižovaním

Kríž s ukrižovaním z roku 1907 pri kaplnke na ul. Čsl. armády. Bol postavený na podnet Istvána Csernánszkyho.

Kaplnka

Kaplnka so sochou Ukrižovaného s Pannou Máriou na ul Čsl. armády z roku 1908. Dala ju postaviť pani Terézia Pápayová rodená Mészárosová.


Pomníky a pamätné tabule

Z dvoch pomníkov, ktoré sú v obci sa jeden úplne nezachoval. Je to pomník obetiam 1. svetovej vojny – pred reformovaným kostolom, s chýbajúcou sochárskou časťou. Ten druhý v parku pri cintoríne bol obnovovaný v septembri 2008 a môžete ho vidieť na nasledovnej fotke.

Pamätník obetiam II. svetovej vojny

Pomník obetiam II. svetovej vojny postavený v roku 1993 na podnet obecného zastupiteľstva. Nachádza sa v parku pri cintoríne. Na každej hrane sa nachádza zoznam padlých rôznej viery.


Okrem uvedených pamiatok miestneho významu, ktoré eviduje Krajský pamiatkový úrad v Nitre, sa v území obce vyskytujú aj ďalšie nezanedbateľné kultúrne pamiatky ako napríklad starý mlyn pri cintoríne.Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo