Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
ZÁHRADKÁRSKE POSTREKY
 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Oznámenie Okresného úradu Nitra,odbor starostlivosti o životné prostredie, Nitra

Okresný úrad Nitra,odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje , že "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja-Zmeny a doplnky č.1" je zverejnený k nahliadnutiu na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitianskeho-kraja-zmeny-doplnky-c-1

a webovom sídle obstarávateľa:

http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=12602

Prípadné písomné stanovisko môžete doručiť : Okresnému úradu Nitra,odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámené zverejnené, t.j.od 19.01.2015.

Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti rozmrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie najmä v nezakrývaných vodomerných šachtách s nedostaočnou hľbkou a na prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa verejného vodovodu, odberateľ však nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”