Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
ZÁHRADKÁRSKE POSTREKY
 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

1.Kandidátne listiny pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva je možné doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce Selice najneskôr do 55 dní pred dňom konania volieb, t.j. najneskôr do 21.09.2014.

V dňoch 19.09.2014 /piatok/ od 15.30 hod. do 21.09.2014 /nedeľa/ do 24.00 hod. na adresu: ul.Budovateľská č.1166, tel.kontakt:0908 352 407.

2.Podľa §5 ods.1 zák.č.346/1990 Zb.o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, obec vedie stály zoznam voličov. Do tohto zoznamu voličov možno nahliadnuť každý pracovný deň od 8.00 hod.do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Seliciach, v kancelárii prednostu obce.

Pripomienky, námety a návrhy k cestovným poriadkom na rok 2015

Úrad Nitrianskeho Samosprávneho kraja a ARRIVA Nové Zámky, upozorňuje občanov, ktorí majú pripomienky, námety a návrhy k cestovným poriadkom na rok 2015, aby ich zaslali e-mailom na adresu obecselice@salamon.sk, alebo podali osobne na Obecný úrad najneskôr do 9.10.2014

Hodové futbalové zápasy 05.10.2014

Pozývame občanov na hodové majstrovské futbalové zápasy v nedeľu t.j. 05.10.2014 : A mužstvo: Selice-Báb o 14.30 hod. Dorast: Selice - T.Mlyňany o 12.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Každého srdečne pozývame.

Oznam ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, pracovisko Šaľa, upozorňuje rodičov študentov, ktorí navštevujú v školskom roku 2014/2015 učňovské, stredné a vysoké školy, aby predložili na ÚPSVaR v Šali do 10.10.2014 potvrdenie o návšteve školy. Jedná sa o ročníky narodenia 1998 a staršie.

Potvrdenie je dôležitým dokladom k posúdeniu nároku na poskytovanie prídavku na dieťa a jeho výplatu.

Tlačivá je možné vyzdvihnúť priamo na ÚPSVaR v Šali, odd.štátnych sociálnych dávok, resp.stiahnuť z internetovej stránky www.employment.gov.sk.časť/Rodinná a sociálna politika/

Oznam pre rybárov

V mesiacoch júl - september pri 24 hodinovom love, v prípade, že loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24,00 hod. povinný zaznačiť ukončenie lovu zapísaním ostatných druhov rýb, ktoré si privlastnil. V prípade, že loviaci nemal žiadny úlovok, zaznačí túto skutočnosť v zázname o úlovkoch (vyškrtnutím), takisto je loviaci povinný zaznačiť do záznamu o úlovkoch skutočnosť, keď v deň lovu nevyčerpal maximálne možné množstvo úlovkov. Následne zapíše do záznamu nový dátum lovu a číslo revíru.

Loviaci sú povinný dodržiadať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorom katastrálnom území vykonávajú rybárske právo.

Aktuálne práce v záhrade

• prebierka hustej násady plodov jabloní, hrušiek, broskýň, aby sme získali pekné a dobre vyvinuté plody a primeranej veľkosti typickej pre danú odrodu; • ničenie pôdneho prísušku kyprením; • v období sucha výdatná závlaha, mladé rastliny zavlažujeme častejšie a menšími dávkami, staršie rastliny menej často, ale väčšími dávkami vody; • ukončiť vylamovanie (podlom) nerodivých letorastov viniča, vyväzovanie ostatných výhonkov k opore; • odstraňovanie rosných korienkov nových a 2 – 3 ročných rastlín viniča; • starostlivá kontrola výskytu škodcov, chorôb v skleníkoch, fóliovníkoch; • včasná chemická ochrana proti chorobám, škodcom a burinám; • vyštipovanie a vyväzovanie kolíkových rajčín; • po zbere skorých zelenín príprava nových záhonov na ďalšiu výsadbu a výsevy zeleniny;

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”