Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ aktuality

Aktuality

migrácia Meniny na web

 

Obecný deň 20. júl (sobota) 2024 - program

 1. 9.00 - priateľské futbalové zápasy
 2. 17:30 - hrá selická skupina „ATLANTIC“
 3. 19:00 - vystúpi Sanci – ktorý je známy z - Felvidéki mulató show
 4. 20:00 - pesničky od skupiny REPUBLIC TRIBUTE BAND
Pre deti sú zabezpečené rôzne atrakcie. O občerstvenie je postarané.

Voľby do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie predsedu národnej rady si môžete prečítať tu

Informácie o dátume a čase konania volieb si môžete prečítať tu

Tájékoztatás a választókpolgárok részére itt olvasd

Informácie o utvorení volebných okrskov a miestnosí si môžete prečítať tu

Oznámenie o adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie si môžete prečítať tu

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1 vo voľbách do Európskeho parlamentu si môžete prečítať tu

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2 vo voľbách do Európskeho parlamentu si môžete prečítať tu

Voľby prezidenta Slovenske republiky

Podrobnú informáciu pre voličov si môžete prečítať tu

Tájékoztatás a választókpolgárok részére itt olvasd

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiku si môžete prečítať tu

Informácia o utvorení volebných okrskov a volebných miestností si môžete prečítať tu

Oznámenie o adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie si môžete prečítať tu

Zverejnenie elektronicke adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu si môžete prečítať tu


Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1 (Šók) vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky si môžete prečítať tu

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.2 (Selice) vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky si môžete prečítať tu


Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.1 (Šók) vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky si môžete prečítať tu

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č.2 (Selice) vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky si môžete prečítať tu

Registrácia na službu SMS ROZHLASU

V prípade, že chcete dostávať na svoj mobil hlásenia obecného razhlasu, tak sa môžete registrovať odoslaním SMS správy. Podrobnejšie údaje si môžete prečítať tu

Stránkové dni na Obecnom úrade v Seliciach

Stránkové dni od piatka t.j. 22.12.2023 do 5.1.2024 budú nasledovne.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozodnutie národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nájdete tu

Informácie pre voliča nájdete tu

Tájékoztató a választópolgár részére tu

Informáciu o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky konaného dňa 30. septembra 2023 nájdete tu

Oznámenie o adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie nájdete tu

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9. 2023 pre volebný okrsok č.1 nájdete tu.

Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9. 2023 pre volebný okrsok č.2 nájdete tu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Oznámenie o doručení záverečného stasnoviska podľa zákona č. 24/2006 z.z. si môžete prečíť tu

Dotazník k spracovaniu PHRSR obce Selice na roky 2023-2030

Obec Selice pripravuje na roky 2023-2030 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií  z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Selice. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu v našej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný. Dotazník môžete vyplniť tu .

Svetový deň vody

V Mestskom kultúrnom stredisku v Šali sa 22.3.2023 uskutorční program pre deti. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu a tu.

Virtuálny cintorín obce Selice

Portál slúži pre občanov obce, ako komunikačné rozhranie pre návštevy virtuálnych cintorínov. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Informácia o zverejnení dokumentácie

Energetický park Žiharec a Kráľov Brod - posúdenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie nájte tu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021, sadzbu poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu nájdete tu

Ukrajina - základné informácie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje občanov tu

Pracoviská v Šali

Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku DUSLO, a.s. si môžete prečítať tu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa opätovne oslovuje chovateľov. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu

Každý vlastník stavby alebo pozemku je povinný sa pripojiť na verejnú kanalizáciu do 31. mája 2020. V prípade nedodržania tejto povinnosti môže orgán vodnej správy uložiť pokutu do výšky 331 €. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Rozhlasové správy vo vašom mobile

Obec Selice Vám oznamuje, že správy vysielané obecným rozhlasom sa formou SMS-správ môžu preposlať na vaše mobilné zariadenia. Presnejšie informácie si môžete prečítať tu.

Ako nakladať s komunálnym odpadom

Obec pristúpila k triedenému zberu komunálneho odpadu, a to spôsobom triedenia do farebných vriec. Zelené vrecia, kde patria: sklo, sklenené fľaše, fľaše od zaváranín, neznečistené predmety zo skla. Žlté vrecia, kde patria: pet fľaše, plastové obaly, igelitové tašky, sáčky, krabice od nápojov. Modré vrecia, kde patria časopisy, zošity, letáky, noviny, krabice z tvrdého papiera.

Občania, ktorí zaplatili poplatok od 17.02.2020 obdržali vrecia na triedenie. Tím, ktorí poplatok uhradili v dobe od 1.1.2020 do 16.2.2020 budú vrecia doručené domov. Zber naplnených vriec s triedeným odpadom občanom oznámime miestnym rozhlasom.

Obec už nebude zbierať orezané konáre a zeleň zo záhrad po domoch, ale každý občan ich bude mať možnosť osobne odovzdať na zbernom dvore vedľa čističky každú sobotu počnúc 29.2.2020 v čase medzi 10.00 - 15.00 hod. Žiadame občanov, aby odovzdávali zvlášť orezané konáre a zvlášť ostatnú zeleň zo záhrad.

Zber papiera bude 28.2.2020 v piatok od 7.00 hod. K zberu prichystajte pred svoje domy časopisy, zošity, letáky, noviny, krabice z tvrdého papiera, uložené vo vreciach, alebo v krabiciach.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali oznamuje občanom povinnosť registrácie chovu ošípaných. Presné znenie správy si môžete prečítať tu. Je potrebné si prečítať aj „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu”, ako aj prezentáciu „Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu”. K vybavovaniu týchto záležitostí sú k dispozícii aj tlačivá ako: „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu” a „Predaj ošípanej na domácu spotrebu”.

ARCHÍV

Nové opatrenia a rozhodnutia proti šíreniu koronavírusu

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 2. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 3. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 4. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 5. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 6. Uznesenie vlády Slovenskej republiky - vyhlásenie núdzového stavu tu.
 7. Uznesenie vlády Slovenskej republiky - rozšírené opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu tu.
 8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.693 z 28. októbra 2020 - Ďalšie rozšírené opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu tu.
 9. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.804 zo 16.decembra 2020 - Ďalšie rozšírené opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu tu.
 10. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.1 zo 6.januára 2021 tu.

Pôvodné opatrenia a rozhodnutia proti šíreniu koronavírusu

 1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 2. Všeobecné opatrenia na zemedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom si prečítate tu.
 3. O obmedzeniach spoločenských, kultúrnych a športových podujatí si prečítajte tu.
 4. Zákaz návštev v nemocniciach v celom znení nájdete tu.
 5. Oznam Úradu práce, socialnych vecí a rodiny Nové Zámky si prečítajte tu.
 6. Oznam Sociálnej poisťovne k preventívnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu si prečítajte tu.
 7. Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom si prečítajte tu.
 8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie si prečítate tu.
 9. Informácie k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. TU.
 10. Nariadenia o izolácii v domácom prostredí (karanténe) pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia si prečítajte tu.
 11. Výzva sociálnej poisťovňe o žiadosť pre ošetrovné. TU
 12. Oznam Spoločného obecného úradu - Stavebného úradu o spôsobe komunikácii. TU
 13. Oznam klientskeho centra okresného úradu a Policajného zboru. TU
 14. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. TU
 15. Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia. TU
 16. Oznam sociálnej poisťovne o priznaní OČR počas 14-dňového obdobia. TU
 17. Oznam sociálnej poisťovne o možnosti elektronickej komunikácie. TU
 18. Oznam obchodu veľkej COOP JEDNOTY v Seliciach o otváracej dobe. TU
 19. Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. TU
 20. Tlačové vyhlásenie Slovenskej pošty k vyplácaniu sociálnych dávok od 18. do 27. marca 2020. TU
 21. Uznesenie vlády SR na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu
  zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk. TU
 22. Opatrenie Okresného úradu Nitra o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. TU
 23. Opatrenia Úradu verejného zdravia SR pri ohrození verejného zdravia. TU
 24. Predĺženie aktuálne začatej 14-dňovej OČR-ky. TU
 25. Zoznam karanténnych centier. TU
 26. Opatrenia ministerstva školstva. TU
 27. Nové školské opatrenia o vyučovaní a domácom učení. TU
 28. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie maloobchodných prevádzok. TU
 29. Upozornenie Odboru kriminality pre seniorov. TU
 30. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. TU
 31. On-Line desatoro bezoečného seniora. TU
 32. Opatrenie pre nosenie rúšok. TU
 33. Seniori - povedzte STOP podvodníkom. TU

Selické dni v roku 2018

Turnaj - box - 3.2.2018

Fotografia:box v seliciach 3.2.2018

Archívna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”

 

 

 

 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo